Szatmárvidéki Horgász és Természetvédő Egyesület
VISSZA

2020. évi határozatok


2020. ( 03.01. } Kgy.számú határozat: A Közgyű!és egyhangú határozattal a mai ülés napirendjeit az alábbiak szerint áIlapította meg: 1.) Az elnökség beszámolója a 2019 évi munkáról Ea: lmecs LászIó és Farkas Sándor 2.| A 2O19 évi gazdasági beszámoló, a MÉRLEG ismertetése. 3.) Az ellenőrző Bizottság beszámolója 4.} A fegyelmi bizottság beszámolóia 5.} Alapszabály módosítása 5.} Új horgászrend ismertetése 7.| Hozzászólások, válaszadás 8.) Határozatok meghozatala 9.} Egyebek

2/2o2o (03.01) Kgy. számú HATÁROzAT: A Közgyűlés a jelenlévők 100 % os egyetértésével a Vezetőség beszámolóját a 2O19 évi munkáról eIfogadta.

3/2o2o (o3.o1) Kgy. számú HATÁROZAT: A Közgyűlés egyhangú határozattal a 2019 évi gazdasági beszámolót az előterjesztésseI megegyezően elfogadta. Elfogadta a Közgyű!és a gazdálkodásról készített egyszerűsített mérleget az eszközök, és források 6.074 eFt egyező végösszegével, és 1.292 eFt. gazdálkodási eredménnyel. A közgyű!és az előterjesztés szerint a 2O2O. évi gazdálkodási tervet 3 M Ft. bevétellel, és 2,5 M Ft. kiadással, s 500 e Ft eredménnye| elfogadta.

4/2o2o (03.01) Kgy. számú HATÁROZAT: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő bizottság 2O19. évi munkájáról szóló beszámolót.

5/2o2o (o3.o1) Kgy. számú HATÁROZAT: A Közgyű!és egyhangúlag a Fegyelmi bizottság beszámoIójáta 2O19 évi munkáról elfogadta.

6/2o2o ( o3.o1) Kgy. számú HATÁRoZAT: A Közgyűlés a jelenlévők 100 % - nak egyetértő szavazatával elfogadta az előterjesztésnek megfelelően az Alapszabály módosítására tett javaslatot pontonként, majd az előterjesztett új egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

7/2o2o (o3.o1) Kgy. számú HATÁRoZAT: A közgyűlés korábbi határozatát megváltoztatta, és úgy döntött 27 igen és 4 nem szavazattal, hogy a vajai területi engedéllyel nem rendeIkező tag, akinek a területi engedély váltásának folyamatossága 1 évben kimarad, új be!épőnek tekintendő. Új belépési díj: felnőtt ffi horgász esetén 25.000.- Ft, női, és nyugdíjas horgásznál 20.000 Ft, a mindenkori területi jegy árakon felül.

8/2o2o (03.01) Kgy. számú HATÁRoZAT: A közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy a 7O év feletti tagokat mentesíti a kötelező közösségi munka aló!.

9/2o2o (03.01) Kgy. számú HATÁROZAT: A Közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy a vajai víztározón jogosulatlanul tartott csónakokat a vízterületről - halvédelmi, és természetvédelmi okok miatt - el kell távolítani. Ha ennek a csónak tulajdonosa nem tesz eleget, a csónakokat az egyesület a tulajdonos terhére eltávolíthatja.

1o/2o2o (03.01} Kgy. számú HATÁROZAT: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az előterjesztéssel megegyezően az új vajai horgászrendet.

Mátészalka .2020. március 0].